Документи

АТ «Укрексімбанк»  здійснює операції з цінними паперами для клієнтів та контрагентів у разі зокрема виконання вимог щодо надання документів, необхідних для укладання відповідних договорів стосовно цінних паперів

 

Передумовою  для укладання договорів з цінними паперами є надання до банку контрагентом/клієнтом пакету документів (оригінали, або нотаріально засвідчені копії, або копії*, засвідчені підписом керівника контрагента-юридичної особи/уповноваженої особи, та скріплені відбитком печатки підприємства юридичної особи**), необхідного для юридичної експертизи:

 • для юридичної особи:
  • оригінал анкети-опитувальника клієнта – юридичної особи;
  • копія зареєстрованого установчого документа юридичної особи з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями. Банк може приймати установчий документ, що міститься в електронній формі на порталі електронних сервісів, роздрукований та належним чином засвідчений (див. нижче для засвідчення витягу з ЄДР). Додатково до банку надається лист, що містить інформацію щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа, підписаний керівником юридичної особи або іншої особи, яка має право підписувати такі документи, і скріплений відбитком печатки контрагента;
  • витяг (за всіма критеріями пошуку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) датою укладання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами. У разі, якщо витяг з ЄДР роздрукований з порталу електронних сервісів за адресою: https://usr.minjust.gov.ua, та складається з декількох аркушів, такий витяг з ЄДР засвідчуються у такому порядку: роздрукований витяг з ЄДР прошиваються та нумеруються, на останній сторінці прошитого витягу з ЄДР зазначається кількість прошитих та пронумерованих аркушів документа/ів та проставляється напис «Відповідає  інформації, що міститься на порталі електронних сервісів», дата проставляння напису, посада, П.І.Б, підпис керівника юридичної особи або іншої особи, яка має право засвідчувати копії таких документів, і відбиток печатки контрагента;
  • копії документів, які підтверджують обрання (призначення) на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
  • копія рішення/ витяг з рішення органів управління та/або колегіальних органів контрагента на укладення договору –з цінними паперами (у разі якщо це передбачено Статутом та/або внутрішніми документами контрагента);
  • якщо договір укладається особою, яка не має повноважень на його укладення згідно зі Статутом, - копії документів, що підтверджують призначення її на посаду та довіреність на укладення відповідного договору;
  • лист (довідка) на дату укладення договору за підписом керівника і з відбитком печатки юридичної особи про таке:
   • відсутність змін/доповнень у наданих документах та у складі керівництва;
   • чинність довіреності (у разі необхідності).
 • додатковий пакет документів (надається у разі необхідності):
  • копії сторінок паспорта фізичної особи або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, дату видачі та назву органу, який видав паспорт або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, місце проживання (тимчасового перебування), інформацію про громадянство, яка має повноваження на підписання договору від імені юридичної особи, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • копія ліцензії на здійснення окремих видів діяльності або проведення окремих операцій (банківської ліцензії, професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг, дилерська діяльність та брокерська діяльність тощо);
  • копія договору комісії (якщо юридична особа діє за договором комісії) або копія договору доручення з копією (оригіналом) довіреності, виданої на підставі цього договору доручення (якщо юридична особа діє за договором доручення);
  • копії тимчасових свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі первинного розміщення цінних паперів);
  • копії свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів);
  • копія (офіційне друковане видання) проспекту емісії (у разі відкритого (публічного) розміщення) або рішення про розміщення (у разі закритого (приватного) розміщення) облігацій/акцій;
  • інші документи. Даний перелік документів є неостаточним та може бути доповнений/змінений в залежності від наданих документів.

* Посвідчувальний напис складається зі слів: «З оригіналом згідно», проставляється повна назва посади, підпис, ініціали та прізвище керівника юридичної особи/уповноваженої особи, зазначається дата та проставляється печатка контрагента - юридичної особи**. Посвідчувальний напис проставляється на кожному аркуші або на зворотному боці останнього аркушу прошитих документів. У разі, якщо вірність копій посвідчує не керівник, а уповноважена особа  контрагента-юридичної особи, то до банку надаються документ(ти), що підтверджують повноваження такої особи на засвідчення копій документів від імені юридичної особи (довіреність, наказ, розпорядження, тощо). Копії  документів, наданих фізичними особами мають містити посвідчувальний напис, вчинений власноручно особою, що є їх власником.

 **У разі надання юридичною особою - контрагентом до банку письмового документа, виданого та підписаного керівником юридичної особи – контрагента чи його уповноваженою особою, що підтверджує факт відсутності у контрагента печатки, всі надані юридичною особою - контрагентом до банку документи не засвідчуються печаткою.