Державні гарантії на портфельній основі

Сприяння доступу підприємствам мікро- малого та середнього бізнесу до банківського фінансування

Інформація для банків-кредиторів за програмою!

Порядок надання державних гарантій на портфельній основі у 2021 та наступних роках затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 723 «Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі» № 723 (далі – Порядок 723).

Метою надання гарантій на портфельній основі є підтримка мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні через спрощення доступу підприємствам до банківського фінансування.

Державні гарантій на портфельній основі надаються банкам-учасникам програми, які відповідають вимогам Порядку 723, згідно з їхніми заявками за умови існування вільного залишку ліміту державних гарантій в державному бюджеті на відповідний рік.

За рахунок державних гарантій на портфельній основі, банки-учасники мають можливість самостійно формувати портфель кредитів, зобов’язання за якими частково забезпечуються державною гарантією на портфельній основі (до 50% зобов’язань з основного боргу за портфелем кредитів та до 70% - за кожним окремим кредитом).

Наявність такої державної гарантії дає можливість банкам-учасникам пом’якшити вимоги до іншого забезпечення для отримання кредитів позичальниками.

АТ «Укрексімбанк» визначено в якості агента за цією програмою.

До функцій агента, зокрема, належить збір документів від банків, що мають бажання взяти участь у програмі, перевірка отриманих документів, підготовка проектів договорів, які укладатимуться між гарантом (КМУ) та банками-кредиторами щодо надання державних гарантій, моніторинг та звітування про стан реалізації програми (без використання інформації, яка може ідентифікувати позичальників), а також супроводження розрахунків у разі настання гарантійних випадків.

Для участі у відборі, банкам необхідно надіслати на адресу АТ «Укрексімбанк» звернення про заінтересованість в отриманні державних гарантій на портфельній основі, разом з необхідним переліком документів, передбаченим Порядком 723.

Банки, які відповідають вимогам Порядку 723, мають можливість долучитися до програми щоквартально, подавши документи до 10 числа першого місяця кожного кварталу (за умови існування вільного залишку ліміту державних гарантій на відповідний рік).

За результатами відбору серед банків, які подали документи агенту, Міністерство фінансів України щоквартально визначає перелік банків-кредиторів та обсяги надання державних гарантій для кожного банку-кридитора.

На підставі відповідного рішення Уряду, з банками-кредиторами укладаються договори про надання державної гарантії на портфельній основі, після чого банки-кредитори можуть формувати портфель кредитів, що частково забезпечуються державною гарантією на портфельній основі.

Основні умови та механізм реалізації програми викладений у презентації.

Питання і відповіді

 

Як оформлюється вимога та які документи подаються разом з вимогою?

Кожній вимозі присвоюється унікальний номер, навіть у випадку подання декількох вимог за одним кредитом або надсиланням нової вимоги на заміну попередній.

Вимога підписується уповноваженою особою банку в електронному (кваліфікованим електронним підписом) або паперовому вигляді.

Разом із вимогою подаються наступні документи:

 1. Копія кредитного договору з усіма змінами та доповненнями;
 2. Копія договору застави або іншого забезпечення за кредитом;
 3. Копія документу, в якому визначений розмір ставки індивідуальної гарантії за кредитом (якщо ставка індивідуальної гарантії не визначена в кредитному договорі).
 4. Виписка по рахунку з обліку заборгованості з основного боргу за кредитом (завірена печаткою або підписом уповноваженої особи);
 5. Виписка по рахунку з обліку простроченої заборгованості з основного боргу за кредитом (завірену печаткою або підписом уповноваженої особи);
 6. Стисла інформація про проведену роботу з позичальником щодо погашення простроченої заборгованості;
 7. Листування з позичальником з вимогою сплатити прострочену заборгованість (у сумі не менше тої, що зазначена у вимозі).
 8. Документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала вимогу (якщо такий документ не надавався раніше).

Просимо формувати пакет з вище перелічених документів (разом з вимогою) у зазначеній послідовності.

У випаду подання вимоги в паперовому вигляді – просимо надсилати на адресу агента ([email protected]) скановані копії зазначених документів в одному pdf-файлі (разом з копією вимоги).

У випадку подання більше однієї вимоги одночасно, просимо оформлювати один супроводжувальний лист для всіх вимог, які подаються в рамках одного договору про надання державних гарантій на портфельній основі (на який зроблене посилання у вимогах).

Датою отримання вимоги гарантом/агентом вважається:

  • у разі оформлення вимоги у вигляді електронного документу - дата, в яку гарант/агент отримав електронний лист з вимогою, разом з усіма додатками, яка підписана кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи банку, на електронну адресу [email protected] (у випадку надсилання вимоги гаранту) або [email protected] (у випадку надсилання вимоги агенту), що підтверджується присвоєнням вхідного реєстраційного номеру канцелярією гаранта/агента;
  • у разі оформлення вимоги в паперовому вигляді – дату, в яку гарант отримав оригінал вимоги, яка підписана уповноваженою особою банку (агент отримав копію вимоги, завірену підписом уповноваженої особи банку), разом з усіма додатками, що підтверджується присвоєнням вхідного реєстраційного номеру канцелярією гаранта/агента.

Вимоги, які не містять всієї передбаченої формою вимоги інформації, а також вимоги, разом з якими не подаються всі необхідні копій документів не вважаються отриманими гарантом/агентом.

Які строки перевірки вимог агентом та строки здійснення гарантом виплат за вимогами.

Вимоги, які отримані агентом з 1 по 10 число кожного місяця, перевіряються агентом (щодо правильного розрахунку сум, що належать до сплати гарантом) та інформація з результатами такої перевірки надається агентом гаранту до 20 числа місяця, в якому такі вимоги були отримані. Виплата гарантом банку-кредитору сум сплати за гарантією за вимогами, отриманими до 10 числа місця (включно), відбувається з 1 по 10 число наступного місяця.

Вимоги, які отримані агентом з 11 п по останній день кожного місяця, перевіряються агентом (щодо правильного розрахунку сум, що належать до сплати гарантом) та інформація з результатами такої перевірки надається агентом гаранту до 20 числа наступного місяця. Виплата гарантом банку-кредитору сум сплати за гарантією за вимогами, отриманими гарантом після 10 числа місця, відбувається з 1 по 10 число місяця, який настає через один місяць після місяця, в якому були отримані такі вимоги.

Як розраховується сума зобов’язань з основного боргу, покритих гарантією, за кредитами, за якими банк-кредитор отримав суми сплати за гарантією, та яка відображається в щомісячному звіті агенту (у вигляді реєстру)?

Зобов’язання з основного боргу (ЗОБ), покриті гарантією за кредитом, за яким банк-кредитор отримав суми сплати за гарантією, розраховується за формулою:

ЗОБ покриті гарантією = (ЗОБ+ВССГ-ВССГ/СІГ)* СІГ,

де

 • СІГ – ставка індивідуальної гарантії;
 • ЗОБ – зобов’язання з основного боргу (з урахуванням всіх отриманих сум сплати за гарантією станом на останній день місяця, за який подається звіт);
 • ВССГ – загальна сума всіх отриманих (виплачених) сум сплати за гарантією станом на останній день місяця, за який подається звіт.
Чи повинен банк контролювати відповідність параметрів кредиту та позичальника вимогам Порядку протягом усього строку кредиту та виключити кредит з реєстру у разі їх недотримання?

Ні. Згідно з умовами Договору про надання державної гарантії на портфельній основі, кредити мають відповідати критеріям прийнятності під час першого включення таких кредитів до реєстру. Однак, внесення змін до умов кредитних договорів за кредитами, включеними до реєстру, які призводять до порушення критеріїв прийнятності в частині параметрів кредиту, не допускається. Перевірка параметрів позичальника та групи пов’язаних контрагентів на відповідність умовам програми на дати внесення змін до умов кредитних договорів не здійснюється та на дійсність поширення на такі кредити державної гарантії на портфельній основі не впливають.

Чи має передбачати кредитний договір плату за надання державної гарантії?

Ні. Частиною третьою статті 17 Бюджетного кодексу України визначено, що обов’язковою умовою надання державної гарантії на портфельній основі є внесення суб’єктом господарювання - резидентом України плати за надання такої гарантії. Банк-кредитор сплатив таку плату за надання гарантії, чим виконав зазначену вище вимогу. Це право банка-кредитора ввести відповідну комісію, щоб відшкодувати свої витрати на плату за надання державної гарантії.

Чи повинні одночасно виконуватись обидві умови: кількість працівників ≤ 250 осіб та річний дохід ≤ 50 млн.євро, щоб можна було віднести суб’єкта підприємництва до категорії ММСП?

Ні. Відповідно до ст.55 Господарського кодексу України, якщо виконують одночасно обидві умови: кількість працівників ≤ 50 осіб та річний дохід ≤ 10 млн.євро, такі суб’єкти відносяться до категорії мікро- або малого підприємництва. Якщо виконують одночасно обидві умови: кількість працівників > 250 осіб та річний дохід > 50 млн.євро, такі суб’єкти відносяться до категорії великого підприємництва. Всі інші суб’єкти належать до категорії середнього підприємництва.

Тобто, наприклад, клієнти (1) з річним доходом 20 млн.євро і з кількістю працівників 255 осіб або (2) з річним доходом 51 млн.євро і з кількістю працівників 249 осіб не підпадают ані під категорію мікро- або малого підприємництва, ані під категорію великого підприємництва. Це означає, що вони підпадають під категорію середнього підприємництва і, відповідно, можуть бути учасниками програми.

На підставі якого документу визначається кількість працівників позичальника?

Форма №Д4 (за 2020 рік) / Форма 1ДФ (починаючи з 2021 року) або інші офіційні форми податкової та фінансової звітності - середня кількість працівників за період.

Чи може включатися до реєстру кредит, який надається позичальнику - юридичній особі-резиденту, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) якої є фізичні особи-резиденти, але серед учасників (засновників) позичальника є компанії-нерезиденти?

Так. Кредити, які надаються юридичній особі-резиденту, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) якої є фізичні особи-резиденти, незалежно від формальної структури власності (в тому числі, якщо серед учасників (засновників) позичальника є компанії-нерезиденти), можуть бути включені до реєстру.

Чи можна включати до портфелю кредитів, що частково забезпечені державною гарантією на портфельній основі, кредити, що надаються клієнтам, в структурі доходів яких є дохід від реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів або надання в оренду нерухомого майна, який не є основним?

Відповідно до умов Порядку:

 1. Позичальник не повинен підпадати під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” (крім лізингових компаній).
 2. Кредит у рамках портфеля кредитів не може бути надано на провадження діяльності, за якою позичальник більше ніж 10 відсотків річних надходжень генерує за рахунок діяльності, спрямованої на виробництво або сприяння використанню обладнання для азартних ігор і пов’язаного обладнання, та/або діяльності, спрямованої на виробництво, виготовлення, обробку або спеціалізоване розповсюдження алкогольних і тютюнових виробів та здійснення заходів, що сприяють використанню тютюну (наприклад, зали для паління).

Таким чином, позичальники, в структурі доходів яких є дохід від реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, можуть отримати кредит, що частково забезпечується державною гарантією на портфельній основі, у випадку, якщо питома вага доходів від реалізації тютюнових виробів/алкоголю становить менше 10% загального доходу.

Що стосується позичальників, які в структурі доходів мають дохід від надання в оренду нерухомого майна, який не є основним, то згідно з роз’ясненнями Фонду розвитку підприємництва, що були надані з цього питання в межах впровадження програми 5-7-9, такі позичальники можуть отримати кредит, що частково забезпечується державною гарантією на портфельній основі, у випадку, якщо питома вага доходів від надання в оренду нерухомого майна, становить менше 25% загального доходу позичальника.

В які терміни та на яку суму має нараховуватися комісія за управління гарантією?

Стосовно строків нарахування Комісії за управління гарантією.

Згідно з умовами Договору про надання державної гарантії на портфельній основі, банк-кредитор сплачує на рахунок агента комісію за управління гарантією, що сплачується щопівроку протягом строку дії цього договору за період з 1 січня по 30 червня та з 1 липня по 31 грудня протягом 10 календарних днів з дати виставлення агентом відповідного інвойса (рахунка) і нараховується в останній робочий день місяця на суму гарантованих зобов’язань з основного боргу, зазначених у реєстрі на кінець попереднього місяця.

З метою коректного нарахування комісії в бухгалтерському обліку, просимо врахувати, що розмір комісії, що підлягає нарахуванню за поточний місяць, розраховується на базі реєстру станом на кінець минулого місяця.

Наприклад, комісія за лютий (що нараховується в останній робочий день лютого) розраховується на базі реєстру станом на 31 січня.

Такий спосіб нарахування комісії є коректним, оскільки комісія нараховується за послуги агента (перевірка реєстрів на відповідність умовам Договору та Порядку, підготовка звітів для Мінфіну тощо), які агент надає у місяці, наступному за звітним, обробляючи отримані від банків-кредиторів реєстри станом на кінець минулого місяця.

Стосовно розрахунку розміру Комісії за управління гарантією.

Розмір комісії за управління гарантією становить 0,25% (в т. ч. ПДВ) річних від суми гарантованих зобов’язань з основного боргу, визначених станом на кінець кожного календарного місяця згідно з реєстром, з розрахунку, що в кожному місяці 30 днів та 360 днів в кожному році. Наприклад, якщо сума гарантованих зобов’язань з основного боргу станом на 31 січня дорівнює 1 000 000 грн, то розмір комісії за лютий (що нараховується в останній робочий день лютого) дорівнюватиме 1 000 000*0,25%*30/360=208,33 грн (в т. ч. ПДВ).

Чи може банк-кредитор вносити зміни до кредитного договору, які передбачають подовження строку кредиту, зміну графіку погашення тощо з метою покращення якості обслуговування кредиту, до і після настання гарантійного випадку?

Так, до умов кредиту, включеного до портфелю кредитів, що частково забезпечені державною гарантією на портфельній основі, можуть вноситись зміни як до так і після настання гарантійного випадку. Водночас, звертаємо увагу, що такі правочини/додаткові угоди мають відповідати всім вимогам до кредитних договорів, зазначеним в Договорі про надання державної гарантії на портфельній основі.

Чи може банк—кредитор застосовувати кредитні канікули (реструктурувати заборгованість, подовжувати термін кредитування) для позичальників, кредити яких забезпечені державними гарантіями на портфельній основі?

У разі прийняття банком-кредитором рішення про встановлення кредитних канікул для позичальників (погодження банком-кредитором в односторонньому порядку перенесення строків погашення заборгованості за кредитом), банк-кредитор самостійно визначає нові строки погашення кредиту і зазначає в реєстрі кількість днів за простроченими платежами виходячи з нових строків. Відповідно, при визначенні терміну настання гарантійного випадку за такими кредитами банк-кредитор виходить з нових строків погашення кредиту. У випадках, коли відсутня можливість укладання додаткових угод до кредитних договорів щодо перенесення строків сплати платежів за кредитом та встановлення нових графіків погашення заборгованості, достатнім підтвердженням нових строків платежів є рішення банку-кредитора про встановлення кредитних канікул.

Чи немає обмежень щодо можливості направлення банком-кредитором позичальнику вимоги про дострокове погашення заборгованості в повному обсязі у випадках визнання заборгованості за кредитним договором проблемною до спливу строків погашення кредиту? В якому розмірі буде вважатись плановим платіж за кредитним договором після направлення банком-кредитором такої вимоги позичальнику?

Якщо згідно з умовами Кредитного договору у Банка-кредитора за певних обставин виникає право визнати всю заборгованість за кредитним договором простроченою, він (банк-кредитор) вчиняє дії, передбачені умовами кредитного договору та внутрішніми процедурами.

Якщо право вимоги у банка-кредитора виникло до настання дати планового платежу згідно з умовами кредитного договору, то плановою датою буде вважатися та дата, на яку позичальник має погасити заборгованість, що визнана простроченою, і в тому обсязі, якому вона визнана.

Якщо право вимоги у банка-кредитора виникло після несплати планового платежу, що був передбачений умовами первісного Кредитного договору, то саме ця дата й є датою, від якої починається відлік 90 днів.

Щодо обсягів відшкодування, за якими банк-кредитор може звернутися з Вимогою до Гаранта в цьому випадку, то це залежить від умов кредитного договору. Якщо умовами кредитного договору передбачено право банка-кредитора у випадку нездійснення позичальником планового платежу в період 90 днів визнати всю суму заборгованості за кредитним договором простроченою з направленням останньому відповідної вимоги щодо дострокового погашення, то вимога до Гаранта може здійснюватися на всю суму заборгованості з урахуванням індивідуальної ставки гарантії.

Як бути у випадках коли фізичне листування банку-кредитора з позичальником є неможливим (наприклад, внаслідок розташування позичальника на території ведення бойових дій або тимчасово окупованих), а на електронні повідомлення надіслані засобами дистанційного обслуговування клієнтів та/або електронною поштою позичальник не відповідає та, відповідно, банком-кредитором не можуть бути надані агенту документи на підтвердження вжитих заходів для погашення заборгованості позичальником? У випадках, коли фізичне листування банка-кредитора з позичальником є неможливим та, відповідно, банком-кредитором не можуть бути надані Агенту документи на підтвердження вжитих заходів для погашення заборгованості позичальником, достатнім буде надання банком-кредитором Агенту письмового повідомлення з описом вжитих банком-кредитором заходів та каналів комунікації з позичальником зі знімками екранів про направлення повідомлень в електронному вигляді.
Чи можливе надання державних гарантій на портфельній основі для забезпечення часткового виконання зобов’язань позичальника за окремим кредитом, що отриманий на підставі додаткового договору в рамках генерального договору з одним позичальником або групою позичальників, без поширення дії такої гарантії на інші кредити, що видані в рамках генерального договору? Порядками не вимагається включати до портфелю кредитів всі зобов’язання позичальника/позичальників за генеральними договором та не забороняється включати окремі кредити, виконання боргових зобов’язань за якими частково забезпечено державною гарантією на портфельній основі, та видані на підставі додаткового договору в рамках генерального договору з одним позичальником або групою позичальників без поширення дії такої державної гарантії на інші кредити, що видані в рамках генерального договору. Водночас, звертаємо увагу, що генеральний договір та додаткові договори до генерального договору мають відповідати всім вимогам до кредитних договорів, зазначених у відповідному договорі про надання державної гарантії на портфельній основі та Порядках.
Чи достатнім буде передбачити лише в додатковому договорі, на підставі якого буде видано кредит в рамках генерального договору, що для забезпечення часткового виконання зобов’язань лише по цьому кредиту надається державна гарантія та відповідні умови Порядку, та договору про надання державної гарантії на портфельній основі або існує необхідність передбачати всі ці умови в генеральному договорі та/або в договорах забезпечення, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за генеральним договором? Банк-кредитор здійснює свою діяльність, в тому числі кредитування, відповідно до власних правил, процедур та використовує власні форми правочинів, умови та структуру яких банки-кредитори визначають самостійно на власний розсуд, зокрема, з урахуванням вимог чинного законодавства України щодо застосування умов даних правочинів. Разом з тим, згідно з вимогами договору про надання державної гарантії на портфельній основі банк-кредитор зобов’язаний передбачати в кредитних договорах, договорах застави/іпотеки/поруки та інших правочинах, що укладаються з метою визначення зобов’язань позичальників за кредитами та забезпечення таких зобов’язань певні умови. Тобто, у генеральному договорі, до якого укладаються додаткові договори, мають бути визначені відповідні зобов’язання позичальника за кредитом, включеним до реєстру кредитів (переліку кредитів, які банк-кредитор визначив як такі, що входять до портфеля кредитів, зобов’язання за якими частково забезпечені державною гарантією на портфельній основі).

 

Контакти Агента

АТ «Укрексімбанк»

Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

До уваги: Агент Уряду

Контакти для зв’язку: 

+ 380(44)247-38-97

+ 380(44)247-38-85

[email protected]