Державні гарантії на портфельній основі

Сприяння доступу підприємствам мікро- малого та середнього бізнесу до банківського фінансування

Важлива інформація!

Постановою КМУ від 21 грудня 2020 р. були внесені зміни до Порядку надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році.

Зміни, зокрема, передбачають:

 • термін подання заявок для участі у програмі подовжено до 23 грудня 2020 року;
 • скасовано умову щодо формування реєстру протягом року з дати укладання договору між банком-кредитором та гарантом про надання державної гарантії на портфельній основі;
 • скасовано такі обов’язкові вимоги до банків-кредиторів як наявність у портфелі не менше ніж 500 кредитних договорів та знято обмеження щодо результатів аудиту банків-кредиторів виключно з формування немодифікованої думки;
 • спрощено процедуру формування портфелю кредитів внаслідок вилучення вимоги перевірки та погодження реєстрів гарантом під час їх формування;
 • пом’якшено умови, які обмежують можливість банків-кредиторів збільшувати реєстр кредитів: питому вагу кредитів у реєстрі, за якими заборгованість із сплати основного боргу та/або відсотків прострочена більше ніж 90 днів, підвищено з 10 до 25 відсотків та питому вагу кредитів, за якими заборгованість прострочена більше ніж 30 днів, підвищено з 25 до 35 відсотків;
 • уточнено вимогу щодо надання банками-кредиторами Агенту щомісячних звітів щодо стану надання, повернення і обслуговування кредитів у рамках портфелів кредитів, без зазначення ідентифікаційних даних позичальників, але із зазначенням ключових параметрів кредиту, перелік яких визначено агентом;
 • комісію Агента за підготовку державної гарантії було зменшено до рівня 0,05 відсотка від затвердженого розміру державної гарантії на портфельній основі;
 • зменшено строки виплати гарантом банкам-кредиторам сум, що належать до сплати на виконання ним гарантійних зобов’язань, з 60 до 30 днів.

Крім того, зміни стосуються основних умов кредитів, які можуть бути включені до портфелю:

 • внесено уточнення щодо максимального розміру комісій: розмір комісій на покриття витрат банку-кредитора (не враховуючи плати за надання державної гарантії) на обслуговування кредиту – не більше ніж 1 відсоток річних суми кредиту;
 • скасовано вимогу щодо неперевищення вартості забезпечення за кредитами, які частково покриті державною гарантією, 60 відсотків суми кредиту;
 • скасовано обмеження щодо мінімального терміну кредитування: строк кредиту – до 10 років.

Опис програми

25 листопада 2020 року Уряд України прийняв Постанову «Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році» № 1151, якою затверджено Порядок надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році.

Метою надання гарантій на портфельній основі є підтримка мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні через спрощення доступу підприємствам до банківського фінансування, а відтак – сприяння розвитку нашої економіки.

Постановою також вносяться зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікро- та малого підприємництва, затвердженого постановою Кабміну №28 від 24 січня 2020 року, в частині забезпечення можливостей поєднання компенсації відсоткової ставки, що надається в рамках цього порядку, з наданням державних гарантій на портфельній основі.

АТ «Укрексімбанк» визначено в якості Агента Уряду за цією програмою.

До функцій агента, зокрема, належить збір документів від банків, що мають бажання взяти участь у програмі, перевірка отриманих документів, підготовка проектів договорів, які укладатимуться між гарантом та банками-кредиторами щодо надання державних гарантій.

Крім того, АТ «Укрексімбанк» як агент здійснюватиме моніторинг та звітування про стан реалізації програми і супроводжуватиме процес розрахунків у разі настання гарантійних випадків.

Відповідно до умов чинного Порядку надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році для участі у відборі банкам необхідно до 23 грудня 2020 р. надіслати на адресу агента звернення про заінтересованість в отриманні державних гарантій на портфельній основі, разом з необхідним переліком документів.

 

За результатами відбору серед банків, які подадуть документи агенту, Уряд визначатиме банки-кредитори та обсяги надання державних гарантій для кожного такого кредитора.

На підставі відповідного рішення Уряду з банками-кредиторами укладатимуться договори щодо надання державних гарантій і такі банки зможуть формувати портфелі кредитів, що частково забезпечуються державною гарантією на портфельній основі.

Короткий опис основних умов та механізму реалізації програми викладений у презентації «Державні гарантії на портфельній основі».

Вимоги до банків-учасників

1) складення банком річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та надання річних висновків за результатами аудиту фінансової звітності згідно із зазначеними стандартами протягом останнього календарного року;

2) незастосування протягом останнього календарного року Національним банком до банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій і віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;

3) відсутність у банку простроченої заборгованості із здійснення розрахунків з державним бюджетом і державними цільовими фондами;

4) відсутність випадків невиконання / несвоєчасного виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами банку;

5) дотримання банком вимог, установлених Національним банком, щодо формування обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні;

6) наявність працюючого гривневого кредитного портфеля клієнтів мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва в розмірі не менше ніж 500 млн. гривень на дату подання заявки.

Вимоги до позичальників

Позичальник повинен відповідати таким критеріям:

 • є фізичною особою – резидентом, зареєстрованою в установленому законом порядку як фізична особа – підприємець, або юридичною особою – резидентом, учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами – резидентами;
 • є суб’єктом мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва відповідно до частини третьої статті 55 Господарського кодексу України та зареєстрований на території України (крім тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);
 • не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»;
 • строк ведення господарської діяльності з моменту реєстрації перевищує 12 місяців, що підтверджується документально;
 • клас згідно з Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Правління Національного банку від 30 червня 2016 р. № 351, для боржників – юридичних осіб для середнього та малого підприємства за інтегральним показником – не нижче 8, за групою кредитів фізичним особам, які є суб’єктами господарювання, для провадження підприємницької діяльності та юридичних осіб – боржників за кредитами під інвестиційний проект на підставі встановлених критеріїв – не нижче 4;
 • не є пов’язаною особою з банком-кредитором.

Вимоги до портфелю кредитів:

Кредити можуть надаватися на фінансування:

 • інвестиційного проекту та інвестиційні цілі, пов’язані з провадженням господарської діяльності позичальників, а також на цілі, пов’язані із здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України;
 • оборотного капіталу суб’єкта підприємництва, крім овердрафтів.

Кредити не можуть надаватися на:

 • виробництво зброї, боєприпасів (включаючи вибухові матеріали та спортивну зброю), озброєння, військового чи поліцейського обладнання або об’єктів інфраструктури та обладнання чи об’єктів інфраструктури, що призводить до обмеження прав і свобод людини (а саме в’язниці, пенітенціарні установи будь-якої форми) або порушення прав людини;
 • діяльність, заборонену законодавством;
 • діяльність, за якою позичальник більше ніж 10 відсотків річних надходжень генерує за рахунок діяльності, спрямованої на виробництво або сприяння використанню обладнання для азартних ігор і пов’язаного обладнання, та/або діяльності, спрямованої на виробництво, виготовлення, обробку або спеціалізоване розповсюдження алкогольних і тютюнових виробів та заходи, що сприяють використанню тютюну (наприклад, «зали для паління»).

 

Основні умови кредитів:

 • валюта кредиту — гривня;
 • номінальна відсоткова ставка — не перевищує UIRD (12 місяців) плюс 6 відсотків річних;
 • розмір комісій — на покриття витрат банку-кредитора (не враховуючи плати за надання державної гарантії) на обслуговування кредиту не більше ніж 1 відсоток річних суми кредиту;
 • забезпечення — покриття кредиту основними видами майнового та іншого забезпечення;
 • до портфеля кредитів не може включатися кредит, за яким надано забезпечення у формі гарантії за іншими програмами державної підтримки або програмами міжнародних фінансових організацій;
 • до портфеля кредитів може включатися кредит, за яким надається державна фінансова підтримка у вигляді часткової компенсації відсоткової ставки відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489), крім випадків, коли розмір компенсації відсоткової ставки дорівнює розміру відсоткової ставки за таким кредитом;
 • вид кредиту — кредит, кредитна лінія;
 • строк кредиту — до 10 років;
 • максимальна сума кредиту — 100 млн. гривень.

Питання і відповіді

 

Чи передбачається подання Агенту інформації, яка ідентифікує позичальників?

Ні, реєстр міститиме перелік позичальників на безіменній основі з зазначенням незмінного порядкового номера позичальника.

Інформація, яка стосується позичальника, може стати доступною для Агента лише у разі отримання запиту Гаранта запросити таку інформацію у банку-кредитора за окремими кредитами.

Контакти Агента

 АТ «Укрексімбанк»

Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

До уваги: Агент Уряду

Контакти для зв’язку: 

+ 380(44)247-38-97

+ 380(44)247-38-85

agent@hq.eximb.com