Вимоги до банків-учасників Проекту

Вимоги до банків-учаcників Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна»*

 1. Складення банком річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та надання річних висновків, що містять немодифіковану думку аудитора, за результатами аудиту фінансової звітності згідно із зазначеними стандартами протягом останнього року.
 2. Дотримання банком економічних нормативів, установлених Національним банком.
 3. Незастосування протягом останнього року Національним банком до банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій і віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.
 4. Дотримання позитивного результату від операційної діяльності (операційного прибутку/збитку, який розраховується як різниця між доходами та витратами банку без урахування витрат на формування резервів) на дату звернення банку щодо участі в реалізації Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» (далі – Проект).
 5. Відсутність у банку простроченої заборгованості із здійснення розрахунків з державним бюджетом і державними цільовими фондами.
 6. Відсутність випадків невиконання/несвоєчасного виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.
 7. Дотримання банком вимог, установлених Національним банком, щодо формування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні.
 8. Наявність у банку організаційної структури, яка йому дає змогу виконувати в повному обсязі свої функції з реалізації Проекту, стратегії розвитку, кредитного портфеля в аграрній галузі, персоналу та інших ресурсів, необхідних для ефективної реалізації Проекту.
 9. Невзяття участі банком та неуповноваження, ненадання змоги будь-якій афілійованій або іншій особі, що діє від імені банку, брати участь у провадженні забороненої діяльності відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Основний кредит для аграрної галузі – Україна») від 28 грудня 2015 р., ратифікованої Законом України від 20 вересня 2016 р. № 1530-VIII.
 10. Відсутність у банку ділових стосунків з будь-якою особою, до якої застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до зазначеної у пункті 9 цих вимог Фінансової угоди, та ненадання коштів прямо або опосередковано будь-якій особі, до якої застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.
 11. Дотримання банком вимог законодавства щодо заборони здійснювати операції з будь-якими особами, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції», та ненадання коштів прямо або опосередковано будь-яким особам, до яких застосовуються зазначені заходи.
 12. Дотримання банком внутрішніх процедур контролю щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, розроблених відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема рекомендацій і стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).
 13. Відсутність судового, арбітражного, адміністративного процесу або розслідування в будь-якому суді, арбітражному органі чи установі, що може суттєво вплинути на фінансовий стан банку, реалізацію Проекту.
 14. Відсутність конфлікту інтересів між акціонерами банку.

* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019р. №606