Кредит під заставу облігацій внутрішньої державної позики України

Гарантія Вашої платоспроможності в будь-який час
Практичність
Вигідність
Зручність
Назад
Практичність
Відновлювана кредитна лінія, погашення якої здійснюється в останній день строку дії кредиту
Вигідність
Можливість скористатись коштами, вкладеними у придбання ОВДП, без втрати накопиченого купонного доходу
Зручність
Зручний спосіб поповнення власного платіжного балансу

Умови надання банківської послуги

Розмір кредиту

Мінімальна сума – 500 000 грн

Максимальна сума – 20 000 000 грн

Вид кредиту

Відновлювана кредитна лінія

Валюта кредиту

Гривня

Процентна ставка

19,50% річних

Термін дії кредиту

До 22 місяців та не більше строку погашення ОВДП, що є предметом забезпечення за кредитом, зменшеному на 75 календарних днів

Предмет забезпечення

  • майнові права на ОВДП та права за ОВДП, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в депозитарній установі АТ «Укрексімбанк»;
  • право вимоги грошових коштів, отриманих внаслідок погашення ОВДП, у сумі номінальної вартості ОВДП та суми доходу за ОВДП, нарахованої на день настання дати погашення ОВДП (у разі, якщо за ОВДП передбачена сплата доходу).

Погашення заборгованості за кредитною лінією

Здійснюється в останній день строку дії кредитної лінії. Погашення нарахованих процентів за користування кредитними коштами здійснюється щомісячно до 20 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, у якому вони були нараховані.

Розрахувати витрати за допомогою калькулятора

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою отримання споживчого кредиту або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

За користування кредитними коштами Клієнт сплачує банку проценти та комісії відповідно до укладеного кредитного договору та чинних Тарифів.

Клієнт має право здійснювати дострокове погашення кредиту без додаткових плат за таке погашення.

Після укладення кредитного договору клієнт має право відмовитись від такого договору протягом 14 календарних днів з дня його укладення. У разі відмови від такого договору клієнт достроково погашає у повному обсязі усю існуючу заборгованість за кредитом, нарахованими процентами за користування кредитом, комісіями та штрафами відповідно до умов кредитного договору.

Клієнт має право достроково розірвати договір про надання банківської послуги, спосіб такого розірвання визначається умовами відповідного договору. Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться клієнтові.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором клієнт несе відповідальність згідно з умовами такого договору та вимогами чинного законодавства України.

У разі невиконання клієнтом обов’язків за кредитним договором банк має право у визначених договором випадках вимагати повного дострокового погашення платежів по кредиту.

У випадках невиконання і неналежного виконання клієнтом своїх зобов’язань з погашення кредиту та/або сплати процентів за кредитом банк передає до бюро кредитних історій інформацію щодо порушення клієнтом умов кредитного договору, що в майбутньому може призвести до відмови у наданні кредиту банком або іншими фінансовими установами.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.