Вимоги до банків-учасників Проекту

Вимоги до банків – учасників Проекту «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації»*

1. Складення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та річних висновків без застережень за результатами аудиту фінансової звітності згідно із зазначеними стандартами протягом останнього року.

2. Дотримання економічних нормативів, установлених Національним банком.

3. Незастосування протягом останнього року Національним банком до банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

4. Дотримання позитивного результату від операційної діяльності (операційного прибутку/збитку, який розраховується як різниця між доходами та витратами банку без урахування витрат на формування резервів) на дату звернення банку щодо участі у реалізації Проекту.

5. Відсутність простроченої заборгованості із здійснення розрахунків з державним бюджетом та державними цільовими фондами.

6. Відсутність випадків невиконання / несвоєчасного виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

7. Дотримання вимог, установлених Національним банком, щодо формування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні.

8. Наявність належної організаційної структури, стратегії розвитку та кредитного портфеля у галузі малого та середнього підприємництва, персоналу та інших ресурсів, необхідних для ефективного провадження діяльності та реалізації Проекту.

9. Невзяття участі та неуповноваження, ненадання змоги будь-якій афілійованій або будь-якій іншій особі, що діє від імені банку, брати участь у провадженні будь-якої забороненої діяльності відповідно до Фінансової угоди (Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації») між Україною та Європейським інвестиційним банком від 24 грудня 2014 р., ратифікованої Законом України від 15 липня 2015 р. №601-VIII.

10. Відсутність ділових стосунків з будь-якою особою, до якої застосовуються санкції відповідно до Фінансової угоди (Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації») між Україною та Європейським інвестиційним банком від 24 грудня 2014 р., ратифікованої Законом України від 15 липня 2015 р. №601-VIII, та Закону України «Про санкції», та ненадання будь-яких коштів прямо або опосередковано будь-якій особі, до якої застосовуються санкції.

11. Дотримання внутрішніх процедур контролю стосовно протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, розроблених відповідно до рекомендацій та стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.

12. Відсутність судового, арбітражного, адміністративного процесу або розслідування у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, що може суттєво вплинути на фінансовий стан банку, реалізацію Проекту.

13. Відсутність конфлікту інтересів між акціонерами банку.

 

* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. №1054