Перелік документів, які банк повинен надати для участі у відборі

Перелік документів, які банк повинен надавати для участі у відборі банків–учасників спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна»*

 1. Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, та річні висновки, що містять немодифіковану думку аудитора, за результатами аудиту фінансової звітності згідно із зазначеними стандартами протягом останнього року.
 2. Письмове підтвердження Національного банку того, що:
 • на дату звернення банку щодо участі в реалізації Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» (далі  – Проект) банк дотримується економічних нормативів, установлених Національним банком;
 • протягом останнього року Національний банк не застосовував до банку заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій і віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних;
 • банк дотримується позитивного результату від операційної діяльності (операційного прибутку / збитку, який розраховується як різниця між доходами та витратами банку без урахування витрат на формування резервів) на дату звернення банку щодо участі у реалізації Проекту;
 • на дату звернення банку щодо участі в реалізації Проекту банк дотримується вимог, установлених Національним банком, щодо формування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні.
 1. Довідка ДФС про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.
 2. Письмове підтвердження банком відсутності на дату його звернення щодо участі в реалізації Проекту випадків невиконання/несвоєчасного виконання ним своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.
 3. Письмове підтвердження банком наявності організаційної структури, яка йому дає змогу виконувати в повному обсязі свої функції з реалізації Проекту, стратегії розвитку, кредитного портфеля в аграрній галузі, персоналу та інших ресурсів, необхідних для ефективної реалізації Проекту.
 4. Письмове підтвердження того, що банк не бере участі та не уповноважує, не надає змоги будь-якій афілійованій або іншій особі, що діє від імені банку, брати участь у забороненій діяльності відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Основний кредит для аграрної галузі – Україна») від 28 грудня 2015 року, ратифікованої Законом України від 20 вересня 2016 року №1530-VIII.
 5. Письмове підтвердження відсутності у банку ділових стосунків з будь-якою особою, до якої застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до визначеної в пункті 6 цього переліку Фінансової угоди, та ненадання коштів прямо або опосередковано будь-якій особі, до якої застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.
 6. Письмове підтвердження дотримання банком вимог законодавства щодо заборони здійснювати операції з будь-якими особами, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції», та ненадання коштів прямо або опосередковано будь-яким особам, до яких застосовуються зазначені заходи.
 7. Письмове підтвердження дотримання банком внутрішніх процедур контролю щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, розроблених відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування зброї масового знищення, зокрема рекомендацій і стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ)
 8. Письмове підтвердження банком відсутності судового, арбітражного, адміністративного процесу або розслідування у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, що може суттєво вплинути на фінансовий стан банку, реалізацію Проекту.
 9. Письмове підтвердження банком відсутності конфлікту інтересів між акціонерами банку на дату звернення банку щодо участі у Проекті.
 10. Засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:
 • установчих документів банку;
 • банківської ліцензії;
 • рішення уповноваженого органу банку про призначення на посаду голови та членів правління банку.

* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019р. №606