Документи

Передумовою  для укладання договорів з цінними паперами є надання до банку контрагентом/клієнтом пакету документів (оригінали, або нотаріально засвідчені копії, або копії*, засвідчені підписом керівника контрагента-юридичної особи/уповноваженої особи, та скріплені відбитком печатки підприємства юридичної особи**), необхідного для юридичної експертизи:

  • копія зареєстрованого установчого документа юридичної особи з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями (або наданого клієнтом коду доступу до результатів надання адміністративних послуг, що дозволяє ознайомитися з установчим документом, що міститься в електронній формі на порталі електронних сервісів);
  • витяг (за всіма критеріями пошуку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР)  датою укладання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами;
  • копії документів, які підтверджують обрання (призначення) на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
  • копія рішення/ витяг з рішення органів управління та/або колегіальних органів контрагента/клієнта на укладення договору з щодо цінними паперами та про уповноваження на його підписання відповідної уповноваженої особи (у разі якщо це передбачено Статутом установчим документом та/або внутрішніми документами контрагента/клієнта);
  • якщо договір укладається особою, яка не має повноважень на його укладення згідно з установчим документом, - копії документів, що  підтверджують призначення її на посаду та довіреність на укладення відповідного договору.

Додатковий пакет документів (надається у разі необхідності):

  • копії сторінок паспорта фізичної особи або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, дату видачі та назву органу, який видав паспорт або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, місце проживання (тимчасового перебування), інформацію про громадянство, яка має повноваження на підписання договору від імені юридичної особи, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • копія ліцензії на здійснення окремих видів діяльності або проведення окремих операцій (банківської ліцензії, ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (дилерська діяльність, брокерська діяльність, діяльність розміщення без надання гарантії тощо);
  • інші документи.

Даний перелік документів є неостаточним та може бути доповнений/змінений в залежності від наданих документів.


* Посвідчувальний напис складається зі слів: «З оригіналом згідно», проставляється повна назва посади, підпис, ініціали та прізвище керівника юридичної особи/уповноваженої особи, зазначається дата та проставляється печатка контрагента - юридичної особи**. Посвідчувальний напис проставляється на кожному аркуші або на зворотному боці останнього аркушу прошитих документів. У разі, якщо вірність копій посвідчує не керівник, а уповноважена особа  контрагента-юридичної особи, то до банку надаються документ(ти), що підтверджують повноваження такої особи на засвідчення копій документів від імені юридичної особи (довіреність, наказ, розпорядження, тощо). Копії  документів, наданих фізичними особами мають містити посвідчувальний напис, вчинений власноручно особою, що є їх власником.

**У разі надання юридичною особою - контрагентом до банку письмового документа, виданого та підписаного керівником юридичної особи – контрагента чи його уповноваженою особою, що підтверджує факт відсутності у контрагента печатки, всі надані юридичною особою - контрагентом до банку документи не засвідчуються печаткою.