Юридичні компанії

Вимоги АТ «Укрексімбанк» щодо взаємодії (співпраці) з юридичними компаніями (далі – Вимоги)

І. Примірний перелік документів (оригіналів або копій), що надаються юридичними компаніями (далі – ЮК) для розгляду АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) питання щодо взаємодії (співпраці)

 1. Заявка ЮК з обов’язковим зазначенням базисних сум вартості (ціни) на послуги, згоди із умовами проведення в Банку процедури взаємодії (співпраці), засвідчена підписом керівника ЮК (чи уповноваженою особою ЮК із наданням документів, що підтверджують повноваження такої особи) та печаткою ЮК (за наявності).
 2. Анкета юридичної компанії для надання інформації до АТ «Укрексімбанк» (додаток до цих Вимог: форма Анкети юридичної компанії для надання інформації до АТ «Укрексімбанк») (оригінал).
 3. Копії установчих документів ЮК з усіма змінами та доповненнями.
 4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. На дату укладення правочинів з Банком має бути наданий витяг з вказаного реєстру (за всіма критеріями запиту, у тому числі щодо реєстраційних дій). Витяги повинні бути актуальними станом на дату подання.
 5. Копії документів, що підтверджують повноваження керівника ЮК, документів, що встановлюють номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, щопосвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний натериторії України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії.
 6. Документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписуватимуть договори з Банком, копії документів щодо вказаних осіб, зазначені у пункті 5 цього переліку.
 7. Загальна інформація про засновників, учасників, схематичне зображення структури власності, а також інформація про клієнтів та партнерів ЮК в довільній формі.
 8. Підтвердження відсутності пов’язаності ЮК з Банком (згідно з вимогами статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
 9. Рекомендації або інші документи, що підтверджують досвід роботи ЮК з Банком або іншими банками (у разі наявності).
 10. Іншу додаткову інформацію (за бажанням ЮК).
 11. Перелік всіх наданих ЮК документів із запевненнями ЮК щодо достовірності наданої інформації та документів.

Наведений перелік документів є примірним та може бути доповнений за результатами їх опрацювання. 

Документи передаються на паперовому носії. Копії документів мають бути засвідчені підписом керівника/уповноваженої особи та скріплений відбитком печатки ЮК (за наявності). Посвідчувальний напис проставляється на кожному аркуші або на зворотному боці останнього аркушу прошитих документів та складається зі слів: «З оригіналом згідно». Під посвідчувальним написом проставляється підпис керівника / уповноваженої особи, скріплений відбитком печатки ЮК (за наявності), праворуч від підпису ініціали та прізвище, під підписом вказується повна назва посади, під назвою посади зазначається дата. При цьому копії документів, наданих фізичними особами мають містити посвідчувальний напис, вчинений власноручно особою, що є їх власником (посвідчувальний напис вчиняється у присутності представника Банку).

Незалежно від результатів розгляду Банком питання щодо взаємодії (співпраці) ЮК, документи, отримані від ЮК, не повертаються до ЮК. При цьому, Банк підтверджує, що вся інформація, отримана Банком, буде використовуватися Банком з дотриманням правил конфіденційності.

ІІ. Критерії, яким має відповідати юридичні компанії (далі – ЮК) для розгляду АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) питання щодо взаємодії (співпраці)

ЮК, які мають намір взаємодіяти (співпрацювати) з Банком з метою надання юридичних послуг Банку, повинні відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

 1. Досвід роботи (практична діяльність) ЮК та/або її керівників, партнерів за відповідним напрямом – не менше 5 (п’яти) років.
 2. Юридична компанія (ЮК) – юридична особа (резидент України), створена і зареєстрована увстановленому чинним законодавством України порядку у вигляді адвокатського бюро, адвокатського об’єднання або в іншій організаційно-правовій формі, для якої основним видом діяльності є діяльність у сфері права, має відповідні дозволи, ліцензії (якщо це вимагається увідповідності до вимог чинного законодавства України). Юридична компанія здійснює юридичну практичну діяльність (правореалізаційну (включаючи правозастосовчу)), надає послуги з організації правової роботи, консультаційні послуги з підготовкою висновків з питань застосування законодавства (у тому числі іноземного), послуги зі здійснення правового захисту прав та інтересів осіб у взаємовідносинах з фізичними, юридичними особами, трастами або іншими правовими утворенням, у судах, тощо.
 3. Наявність ЮК, її керівників, партнерів у топ-10 у рейтингах, преміях (до уваги, зокрема, береться Legal 500 (https://www.legal500.com/c/ukraine/banking-finance-and-capital-markets), Chambers (https://chambers.com), Who's Who Legal, видавництва «Юридична практика» та «Юридичної Газети») у галузях (практиках): банківське та фінансове право, ринки капіталу, кримінальне право, антимонопольне право, трудове та імміграційне право, податкове право, судова практика, міжнародні арбітражі тасудові спори, реструктуризація та банкрутство.
 4. Наявність бездоганної ділової репутації ЮК та її співробітників (підтверджується, зокрема, відсутністю упродовж трьох останніх років інформації про порушення ними законодавства, а також про підготовку ними документів, що не відповідають вимогам законодавства, відсутність інформації про проведення відносно них слідчих дій по кримінальних провадженнях, про вчинення корупційних правопорушень, про спори із замовниками послуг, працівниками ЮК, іншої негативної інформації).
 5. Відсутність інформації про порушення справ про банкрутство ЮК, про процедуру припинення діяльності (ліквідації) за рішенням власників (учасників).
 6. Наявність в Україні офісів, представництв, представників, що забезпечать належний розгляд питань Банку та комунікацію з Банком, наявність необхідного обладнання.

Невідповідність ЮК хоча б одній умові, зазначеній у цих Вимогах, може бути підставою для відмови щодо взаємодії (співпраці) Банку з ЮК.

Розгляд питання щодо взаємодії (співпраці) Банком здійснюється у разі отримання Банком від ЮК повного пакету документів згідно з визначеним переліком документів (наведений у розділі І «Примірний перелік документів (оригіналів або копій), що надаються юридичними компаніями для розгляду АТ «Укрексімбанк» питання щодо взаємодії співпраці» цих Вимог).

Надання ЮК до Банку повного пакету документів не гарантує, що Банком буде прийнято позитивне рішення щодо взаємодії (співпраці) Банку з даною ЮК.

У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо взаємодії (співпраці) з ЮК, між Банком та такою ЮК укладається договір (за встановленою Банком формою).