Оголошення про проведення конкурсу на посаду Члена правління з операційних питань АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

Відповідно до рішень Наглядової ради оголошується конкурсний відбір на посаду Члена правління з операційних питань АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду Члена правління з операційних питань АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі - Банк), місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Основні напрями діяльності Банку:

Метою діяльності Банку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій; кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови; зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що є експортоорієнтованими або проводять діяльність, пов'язану з виробництвом імпортозамінної продукції, а також отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонера шляхом:

 • залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних ресурсів та інвестицій;
 • отримання та надання кредитів від імені та за дорученням Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого державою згідно із законодавством органу, обслуговування відповідної частки державного зовнішнього боргу України за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, в рамках виконання Банком агентських функцій;
 • фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств; надання кредитно-фінансової підтримки суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з метою просування товарів вітчизняного виробництва на зарубіжні ринки;
 • здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, зокрема за рахунок бюджетних і позичкових коштів, коштів суб'єктів підприємницької діяльності, іноземних інвестицій та кредитів, супроводження інвестиційних проектів та контролю за раціональним використанням залучених ресурсів;
 • надання банківських послуг, здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринку, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності; співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими, неурядовими організаціями та кредитно-фінансовими установами іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України;
 • провадження інших видів діяльності та здійснення інших операцій відповідно до законодавства, ліцензій, дозволів, наданих Національним банком або іншими уповноваженими органами.

Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування за винятком функцій страхового посередника), здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринках, а також провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому законодавством.


Для участі у конкурсному відборі претендент надсилає на адресу електронної пошти:  d.bondarenko@wardhowell.com.ua наступні документи українською мовою та/або англійською мовою до 18:00 за київським часом  16 березня 2020 року:

 • заяву на участь в конкурсі;

Заява на участь у відборі на ім’я голови Комітету з питань призначень та винагород АТ “Укрексімбанк” Гордієнко О.П.  Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації/проживання претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype, у разі наявності), підписана претендентом кульковою ручкою (синє чорнило).

 • засвідчену належним чином копію документа, що посвідчує особу (на кожній сторінці документ повинен містити слова «Згідно з оригіналом», підпис особи, прізвище та ініціали, дату зазначені кульковою ручкою (синє чорнило));
 • біографічну довідку (резюме), підписану претендентом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • мотиваційний лист, підписаний претендентом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • згоду на обробку персональних даних (форма додається);
 • лист у довільній формі, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або містить інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання;
 • рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

 

Сайт Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/

 

Претендент на посаду Члена правління з операційних питань повинен відповідати таким вимогам:

 • мати релевантну вищу освіту;
 • на виконання вимог закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року, мати не менше 3 років досвіду в банківському або фінансовому секторі;
 • мати підтверджений досвід управління операційною діяльністю на вищому рівні в банківській сфері;
 • володіти знаннями про бізнес та принципи управління, які використовуються при стратегічному плануванні, управління та координації людей та ресурсів;
 • володіти знаннями про принципи та практики економічного та банківського обліку, аналіз даних та звітність;
 • добре розуміти ІТ-системи та технології;
 • мати значні досягнень в сфері операційного управління, продемонстровані результатами;
 • бути професійно придатним, що визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов’язків Члена правління з операційних питань з урахуванням бізнес-плану та стратегії Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності Члена правління з операційних питань;
 • мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року;
 • відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості;
 • відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • вільно володіти українською та/або російською мовами;
 • мати робочий рівень володіння англійською мовою.

 

Етапи та місце проведення конкурсу:

Дата

Етап

24/0216/03

Подача документів претендентами на конкурс на адресу електронної пошти:  d.bondarenko@wardhowell.com.ua

 Дата після 20/03

Співбесіда фіналіста з Наглядовою радою Банку (особисто або skype-співбесіда).

За адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127

 

Претенденти, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати пакет документів компанії з добору персоналу Ward Howell (ТОВ “Уорд Хауел Україна”) до 18:00 за київським часом  16 березня 2020 року.

e-mail:  d.bondarenko@wardhowell.com.ua

Телефон для довідок: +380 44 377 7750

Контактна особа: Діана Бондаренко