Інформаційне оголошення про проведення конкурсу

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (далі – Банк) оголошує конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за 2021 та 2022 роки (далі – Конкурс).

Реквізити банку

Найменування:

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

Поштова адреса:

Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

Телефон:

0-800-50-44-50

Електронна пошта:

bank@eximb.com

Фінансова звітність та інша публічна інформація Банку доступна на веб-сайті Банку у мережі Інтернет (https://www.eximb.com) у розділі «Про банк».

Додаткова інформація про діяльність Банку може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Загальні умови

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним законодавством, у тому числі Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», затвердженим рішенням наглядової ради Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» від 17-19 червня (протокол № 12) (далі – Порядок проведення конкурсу), а також критеріям відбору, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 859 від 02.10.2019 р.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності визначається тендерною документацією та включає аудит фінансової (окремої та консолідованої) звітності Банку за роки, що закінчуються 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року, відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», з урахуванням вимог Законів України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність».

 Умови та порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться відповідно до вимог законодавства та Порядку проведення конкурсу.

Конкурс проводиться в два етапи та передбачає подання кваліфікаційних пропозицій на першому етапі конкурсу та цінових на другому етапі конкурсу.

Дата оголошення конкурсу:

22 червня 2021 року.

Кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій з підтвердними документами:

до 17:00, 02 липня 2021 року

Предмет закупівлі: послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2021 та 2022 роки

Обсяг послуг: надання аудиторських послуг відповідно до основного завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2021 та 2022 роки, яке складається з:

 1. Аудит окремої річної та річної консолідованої фінансової звітності Банку станом на 31 грудня фінансового 2021 року та за рік, що закінчиться зазначеною датою, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 2. Аудит окремої річної та річної консолідованої фінансової звітності Банку станом на 31 грудня фінансового 2022 року та за рік, що закінчиться зазначеною датою, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 3. Аудит річної консолідованої звітності банківської групи станом на 31 грудня 2021 фінансового року та за рік, що закінчиться зазначеною датою відповідно до вимог Положення Про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 №254;
 4. Аудит річної консолідованої звітності банківської групи станом на 31 грудня 2022 фінансового року та за рік, що закінчиться зазначеною датою відповідно до вимог Положення Про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 №254;
 5. Перевірка додаткової інформації щодо інших вимог законодавчих і нормативних актів відповідно до вимог Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 №90;
 6. Здійснення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року №141 та згідно з Технічним завданням для здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України на відповідний звітний рік;
 7. Перевірка інформації та висловлення думки щодо інформації, яка входить до складу Звіту керівництва (Звіту про корпоративне управління) відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» за відповідний фінансовий рік.

Додатковий обсяг аудиторських послуг до основного завдання, які здійснюються протягом 2022-2023 років:

 1. Огляд проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності Банку станом на 30 червня відповідного фінансового року та за шість місяців, що закінчиться зазначеною датою, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 2. Надання професійних послуг з проведення процедур необхідних для надання листа-комфорту та інших листів для Лід-менеджерів транзакції із залучення Банком коштів шляхом випуску єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу та іншої документації, яка буде складатися у відношенні до такого випуску;
 3. Підготовка звіту щодо аудиту фінансової звітності спеціального проекту міжнародної фінансової організації.

Строк надання послуг: послуги надаються з 01.11.2021 та з 01.11.2022 відповідно.

Кінцевий термін формування аудиторського висновку: Звіти незалежного аудитора, Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів, Звіт аудитора про оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями Банку (далі – Звіти) за договором надання послуг мають бути надані Банку у строк до 15 березня 2022 та 15 березня 2023 відповідно.

Порядок подання кваліфікаційних пропозицій

Кваліфікаційні пропозиції подаються претендентами особисто на паперових носіях уповноваженій особі Аудиторського комітету за адресою, зазначеною в цьому інформаційному оголошенні з одночасним надсиланням їх сканкопій на електронну пошту Банку, зазначену в цьому інформаційному оголошенні. Разом з кваліфікаційною пропозицією надаються підтвердні документи, що визначаються тендерною документацією. Кваліфікаційні пропозиції подаються до закінчення кінцевого строку подання кваліфікаційних пропозицій.

Всі документи кваліфікаційної пропозиції від претендента  мають бути складені українською мовою (чи перекладені на українську мову) та, якщо вимагається тендерною документацією, англійською мовою, подаватись за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі кваліфікаційної пропозиції повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка засвідчила копію, її особистого підпису, дати засвідчення копії, засвідченої відбитком печатки  (за наявності).

Кваліфікаційні пропозиції, отримані Банком після закінчення встановленого строку їх подання не розглядаються та повертаються претендентам.

На першому етапі кваліфікаційні пропозиції подаються без зазначення цінової пропозиції.

Цінові пропозиції надсилаються лише учасниками конкурсу, яких було допущено до участі у другому етапі конкурсу протягом 5-ти робочих днів з дня прийняття рішення про результати першого етапу конкурсу відповідно до умов Порядку проведення конкурсу (за формою доданою до цього оголошення).

Цінові пропозиції подаються учасниками особисто на паперових носіях уповноваженій особі Аудиторського комітету за адресою, зазначеною в цьому інформаційному оголошенні. Цінові пропозиції надаються у запечатаному непрозорому конверті. Цінові пропозиції, отримані Банком, не підлягають зміні учасниками конкурсу. Цінові пропозиції, отримані Банком після закінчення строку їх подання не розглядаються та повертаються учасникам конкурсу.

Уповноважена особа Аудиторського комітету:

Гонтарук Марта Борисівна

Телефон:

 (044) 247-89-30

Електронна адреса для подання пропозицій:

MHontaruk@hq.eximb.com

Поштова адреса для подання пропозицій:

03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

Для участі у першому етапі конкурсу учасники подають документи згідно з тендерною документацією, що серед іншого включають:

 1. Заява про участь у Конкурсі;
 2. Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 3. Підтвердження наявності передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 4. Інформацію щодо відсутності в учасника обмежень, визначених у четвертій частині статті 6 та статті 42 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 5. Інформацію про відсутність підстав для відхилення Національним банком аудиторської фірми, яка може бути обрана Банком для проведення зовнішнього аудиту, встановлених пунктом 12 розділу II Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту, що затверджено Постановою НБУ 02.08.2018 № 89;
 6. Інформацію, яка містить відомості про відповідність учасника вимогам Постанови Кабінету Міністрів України №859 від 02.10.2019 «Про критерії відбору зовнішнього аудитора державних банків»;
 7. Презентація (українською та англійською мовами);
 8. Інші документи, передбачені тендерною документацією.

Про результати Конкурсу повідомляються всі учасники, що приймали участь в конкурсі, електронною поштою або шляхом розміщення відповідного оголошення про результати конкурсу на веб-сайті Банку.

З порядком проведення конкурсу, формою цінової пропозиції, тендерною документацією та критеріями відбору Ви можете ознайомитися за посиланнями: