АТ «Укрексімбанк» оголошує конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності

Додаток
до протоколу засідання комітету з питань аудиту
наглядової ради АТ «Укрексімбанк»,
проведеного у формі опитування (заочного голосування)
№07-10/19 від 7 жовтня 2019 року

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (далі – Банк) оголошує конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за 2019 та 2020 роки (далі – Конкурс).

 

Реквізити банку

Найменування:

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

Поштова адреса:

Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

Телефон:

0-800-50-44-50

Електронна пошта:

bank@eximb.com

Фінансова звітність та інша публічна інформація Банку доступна на веб-сайті Банку у мережі Інтернет (https://www.eximb.com) у розділі «Про банк».

Додаткова інформація про діяльність Банку може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

 

Умови та порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться відповідно до вимог законодавства та Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку (далі – Порядок проведення конкурсу).

Дата оголошення конкурсу:

07 жовтня 2019 року, 17:00.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій з підтвердними документами:

до 17:00, 22 жовтня 2019 року

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним законодавством, у тому числі Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Порядку проведення конкурсу, а також критеріям відбору, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №859 від 02.10.2019 р..

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності визначається тендерною документацією та включає аудит фінансової (окремої та консолідованої) звітності Банку за роки, що закінчуються 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», з урахуванням вимог Законів України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність».

Обсяг послуг: надання аудиторських послуг відповідно до основного завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2019 та 2020 роки, яке складається з:

 1. Аудит окремої річної та річної консолідованої фінансової звітності Банку станом на 31 грудня фінансового 2019 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 2. Аудит окремої річної та річної консолідованої фінансової звітності Банку станом на 31 грудня фінансового 2020 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 3. Аудит річної консолідованої звітності банківської групи станом на 31 грудня 2019 фінансового року та за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до вимог Положення Про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 №254;
 4. Аудит річної консолідованої звітності банківської групи станом на 31 грудня 2020 фінансового року та за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до вимог Положення Про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 №254;
 5. Перевірка додаткової інформації банку за відповідний фінансовий рік, переліченої в п.27 «Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 2018 року № 90;
 6. Здійснення оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року №141 та згідно з Технічним завданням для здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України на відповідний звітний рік;
 7. Перевірка інформації та висловлення думки щодо інформації, яка входить до складу Звіту керівництва (Звіту про корпоративне управління) відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» за відповідний фінансовий рік.

Додатково до основного завдання надаються такі послуги, які здійснюються протягом 2020-2021 років:

 1. Огляд проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності банку станом на 30 червня відповідного фінансового року та за шість місяців, що закінчилися зазначеною датою, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 2. Надання професійних послуг з проведення процедур необхідних для надання листа-комфорту та інших листів для Лід-організаторів трансакції із залучення Банком коштів шляхом випуску єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу та іншої документації, яка буде складатися у відношенні до такого випуску;
 3. Підготовка звіту щодо аудиту фінансової звітності спеціального проекту міжнародної фінансової організації.

Строк надання послуг: послуги надаються з 01.11.2019 та з 01.11.2020 відповідно. Звіти незалежного аудитора, Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів, Звіт аудитора про оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями банку (далі – Звіти) за договором надання послуг мають бути надані Банку у строк до 15 березня 2020 та 15 березня 2021 відповідно.

Порядок оплати за договором надання послуг відповідно за кожний рік: авансовий платіж у розмірі 20% від вартості послуг – після укладення договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виставлення рахунка; авансовий платіж у розмірі 50% від вартості послуг – після початку проведення процедур попереднього аудиту протягом 10 (десяти) робочих днів з дати виставлення рахунка; платіж у розмірі 20% після початку проведення процедур фінального аудиту протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виставлення рахунка, платіж у розмірі 5% після надання проектів Звітів  протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виставлення рахунка, остаточний розрахунок у розмірі 5% від вартості послуг – після надання Звітів та підписання сторонами договору Акту здачі-приймання послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виставлення рахунку.

 

Порядок подання пропозицій

Конкурсні пропозиції подаються претендентами шляхом надсилання на електронну пошту Банку, зазначену у цьому інформаційному оголошенні про проведення конкурсу, або особисто на паперових носіях – уповноваженій особі Аудиторського комітету, зазначеній в цьому оголошенні. Разом з конкурсною пропозицією надаються підтвердні документи, що визначаються тендерною документацією. Конкурсні пропозиції подаються до закінчення кінцевого строку подання конкурсних пропозицій.

Всі документи конкурсної пропозиції від претендента  мають бути складені українською мовою (чи перекладені на українську мову) та, якщо вимагається тендерною документацією, англійською мовою, подаватись за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірили копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності).

Конкурсні пропозиції, отримані Банком після закінчення встановленого строку їх подання не розглядаються та повертаються претендентам.

Конкурсні пропозиції подаються без зазначення цінової пропозиції.

Цінові пропозиції надсилаються лише учасниками конкурсу, яких було допущено до участі у другому етапі конкурсу протягом 7-ми робочих днів з дня прийняття рішення про результати першого етапу конкурсу відповідно до умов Порядку проведення конкурсу.

Цінові пропозиції подаються на паперових носіях учасниками другого етапу конкурсу шляхом надсилання поштою за адресою, зазначеною у цьому інформаційному оголошенні або особисто – уповноваженій особі Аудиторського комітету. Цінові пропозиції надаються у запечатаному непрозорому конверті. Цінові пропозиції, отримані Банком, не підлягають зміні учасниками конкурсу. Цінові пропозиції, отримані Банком після закінчення строку їх подання не розглядаються та повертаються учасникам конкурсу.

Уповноважена особа Аудиторського комітету:

Грищенко Костянтин Валерійович

Контактні дані:

 (044) 247 8982

Електронна адреса для подання пропозицій:

KGryschenko@hq.eximb.com

Поштова адреса для подання пропозицій:

03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

 

Для участі у Конкурсі учасники подають документи згідно з тендерною документацією, що серед іншого включають:

 1. Заява про участь у Конкурсі;
 2. Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 3. Підтвердження наявності передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 4. Інформацію щодо відсутності в учасника обмежень, визначених у четвертій частині статті 6 та статті 42 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 5. Інформацію про відсутність підстав для відхилення Національним банком аудиторської фірми, яка може бути обрана Банком для проведення зовнішнього аудиту, встановлених пунктом 12 розділу II Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту, що затверджено Постановою НБУ 02.08.2018 № 89;
 6. Інформацію, яка містить відомості про відповідність учасника вимогам Постанови Кабінету Міністрів України №859 від 02.10.2019 «Про критерії відбору зовнішнього аудитора державних банків»;
 7. Інші документи, передбачені тендерною документацією.

Про результати Конкурсу повідомляються всі учасники, що приймали участь в конкурсі, електронною поштою або шляхом розміщення відповідного оголошення про результати конкурсу на веб-сайті Банку.

 

З порядком проведення конкурсу, тендерною документацією, та критеріями відбору Ви можете ознайомитися за посиланнями: