Інформаційне оголошення про проведення конкурсу

16/01/2024

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (далі – Банк) оголошує конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за 2023,  2024 та 2025 роки (далі – Конкурс).

Реквізити банку

Найменування:

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

Поштова адреса:

Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

Телефон:

0-800-50-44-50

Електронна пошта:

[email protected]

Фінансова звітність та інша публічна інформація Банку доступна на веб-сайті Банку у мережі Інтернет (https://www.eximb.com) у розділі «Про банк».

Додаткова інформація про діяльність Банку може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Загальні умови

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним законодавством, у тому числі Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», затвердженим рішенням наглядової ради Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» від 17-19 червня 2021 року (протокол № 12) (далі – Порядок проведення конкурсу), а також критеріям відбору, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 859 від 02.10.2019 р.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності визначається тендерною документацією та включає аудит фінансової (окремої та консолідованої) звітності Банку за роки, що закінчуються 31 грудня 2023 року, 31 грудня 2024 року та 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, з урахуванням вимог Законів України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність».

Умови та порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться відповідно до вимог законодавства та Порядку проведення конкурсу.

Конкурс проводиться в два етапи та передбачає подання кваліфікаційних пропозицій на першому етапі конкурсу та цінових на другому етапі конкурсу.

Дата оголошення конкурсу:

16 січня 2024 року

Кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій з підтвердними документами:

до 17:00, 30 січня 2024 року

Предмет закупівлі: послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2023, 2024 та 2025 роки

Обсяг послуг: надання аудиторських послуг відповідно до основного завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2023, 2024 та 2025 роки, яке складається з:

 1. Аудит річної окремої та річної консолідованої фінансової звітності Банку станом на 31 грудня фінансового 2023 року та за рік, що закінчиться зазначеною датою, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 2. Аудит річної окремої та річної консолідованої фінансової звітності Банку станом на 31 грудня фінансового 2024 року та за рік, що закінчиться зазначеною датою, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 3. Аудит річної окремої та річної консолідованої фінансової звітності Банку станом на 31 грудня фінансового 2025 року та за рік, що закінчиться зазначеною датою, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 4. Перевірка додаткової інформації щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів відповідно до вимог Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 №90, за відповідний фінансовий рік;
 5. Перевірка інформації та висловлення думки щодо інформації, яка входить до складу Звіту керівництва (Звіту про управління) відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» за відповідний фінансовий рік.

Додатковий обсяг аудиторських послуг до основного завдання:

 1. додаткові аудиторські послуги, не пов’язані з обов’язковим аудитом фінансової звітності (далі – додаткові аудиторські послуги), стосовно підготовки звітів щодо аудиту фінансової звітності спеціальних проектів міжнародної фінансової організації:
  • 6.1. послуги з аудиту фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за окремими напрямками діяльності, а саме: проведення аудиторської перевірки використання коштів в рамках Проекту доступу до довготермінового фінансування («ПДДФ») станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, та кумулятивно з дати набуття чинності Угодою про позику від 26.06.2017 №8727-UA.
  • 6.2. послуги з аудиту фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за окремими напрямками діяльності, а саме: проведення аудиторської перевірки використання коштів в рамках Додаткового фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проекту доступу до довготермінового фінансування («ДФ для ПДДФ») станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, та кумулятивно з дати набуття чинності Угодою про позику від 07.06.2021 № 9254-UA.
 2. додаткові аудиторські послуги, необхідність в отриманні яких може виникнути за період 2023-2025 років:
  • 7.1. послуги з аудиту фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за окремими напрямками діяльності, на підставі рішення про укладання Угоди про позику з Міжнародним банком реконструкції та розвитку в рамках реалізації спільного проекту станом на 31 грудня 2024 року та/або 31 грудня 2025 року, прийнятого уповноваженим органом Банку.
  • 7.2. послуги з огляду (оглядової перевірки) проміжної консолідованої фінансової звітності Банку станом на 30 червня 2024 року та/або 30 червня 2025 року.
  • 7.3. послуги з оглядової перевірки проміжної консолідованої фінансової звітності Банку, що замовлятимуться на підставі рішення уповноваженого органу Банку про залучення коштів шляхом випуску єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу, в якому буде передбачено проведення аудитором оглядової перевірки проміжної фінансової звітності Банку за визначений в такому рішенні період.
  • 7.4.професійні послуги з проведення процедур, необхідних для надання листа-комфорту та інших підтверджень (на основі річної консолідованої фінансової звітності станом на останній звітній період від дати реалізації Банком транзакцій із залучення коштів шляхом випуску Єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу та, за необхідності, проміжної консолідованої фінансової звітності за період, визначений уповноваженим органом Банку під час прийняття рішення, пов’язаного з відповідним залученням коштів) для Лід-менеджерів транзакцій із залучення Банком коштів шляхом випуску єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу, а також опрацювання іншої документації, яка буде складатися у відношенні до такого випуску.

Строк надання послуг: послуги надаються негайно після підписання договору на 2023 рік, з 01.11.2024 та з 01.11.2025 відповідно.

Кінцевий термін формування аудиторського висновку: Звіти незалежного аудитора, Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів (далі – Звіти) за договором надання послуг мають бути надані Банку у строк до 1 квітня 2024, 15 березня  2025 та 15 березня  2026 відповідно.

Порядок подання кваліфікаційних пропозицій

Кваліфікаційні пропозиції подаються претендентами особисто на паперових носіях уповноваженій особі Аудиторського комітету за адресою, зазначеною в цьому інформаційному оголошенні з одночасним надсиланням їх сканкопій на електронну пошту Банку, зазначену в цьому інформаційному оголошенні. Разом з кваліфікаційною пропозицією надаються підтвердні документи, що визначаються тендерною документацією. Кваліфікаційні пропозиції подаються до закінчення кінцевого строку подання кваліфікаційних пропозицій.

Всі документи кваліфікаційної пропозиції від претендента  мають бути складені українською мовою (чи перекладені на українську мову) та, якщо вимагається тендерною документацією, англійською мовою, подаватись за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі кваліфікаційної пропозиції повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка засвідчила копію, її особистого підпису, дати засвідчення копії, засвідченої відбитком печатки  (за наявності).

Кваліфікаційні пропозиції, отримані Банком після закінчення встановленого строку їх подання не розглядаються та повертаються претендентам.

На першому етапі кваліфікаційні пропозиції подаються без зазначення цінової пропозиції.

Цінові пропозиції надсилаються лише учасниками конкурсу, яких було допущено до участі у другому етапі конкурсу протягом 5-ти робочих днів з дня прийняття рішення про результати першого етапу конкурсу відповідно до умов Порядку проведення конкурсу (за формою доданою до цього оголошення).

Цінові пропозиції подаються учасниками особисто на паперових носіях уповноваженій особі Аудиторського комітету за адресою, зазначеною в цьому інформаційному оголошенні. Цінові пропозиції надаються у запечатаному непрозорому конверті. Цінові пропозиції, отримані Банком, не підлягають зміні учасниками конкурсу. Цінові пропозиції, отримані Банком після закінчення строку їх подання не розглядаються та повертаються учасникам конкурсу.

Уповноважена особа Аудиторського комітету:

Карлаш Оксана Михайлівна

Телефон:

(044) 247-89-30

Електронна адреса для подання пропозицій:

[email protected]

Поштова адреса для подання пропозицій:

03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

Для участі у першому етапі конкурсу учасники подають документи згідно з тендерною документацією, що серед іншого включають:

 1. Заява про участь у Конкурсі;
 2. Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 3. Підтвердження наявності передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 4. Інформацію щодо відсутності в учасника обмежень, визначених у четвертій частині статті 6 та статті 42 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 5. Інформацію, яка містить відомості про відповідність учасника вимогам Постанови Кабінету Міністрів України №859 від 02.10.2019 «Про критерії відбору зовнішнього аудитора державних банків»;
 6. Презентація (українською та англійською мовами);
 7. Інші документи, передбачені тендерною документацією.

Про результати Конкурсу повідомляються всі учасники, що приймали участь в конкурсі, електронною поштою або шляхом розміщення відповідного оголошення про результати конкурсу на веб-сайті Банку.

З порядком проведення конкурсу, формою цінової пропозиції, тендерною документацією та критеріями відбору Ви можете ознайомитися за посиланнями: