Цінні папери

АТ «Укрексімбанк» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку на підставі:

 1. Ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР):
 • діяльність з торгівлі цінними паперами:
  • брокерська діяльність: ліцензія серії АЕ №294528 від 21.10.2014;
  • дилерська діяльність: ліцензія серії АЕ №294529 від 21.10.2014;
  • андеррайтинг: ліцензія серії АЕ №294530 від 21.10.2014;
  • діяльність з управління цінними паперами: рішення НКЦПФР № 791 від 21.07.2016.
 • депозитарна діяльність:
  • депозитарна діяльність депозитарної установи: ліцензія серії АЕ №286514 від 08.10.2013;
  • діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування: ліцензія серії АЕ № 286515 від 08.10.2013;
  • діяльність із зберігання активів пенсійних фондів: ліцензія серії АЕ № 286516 від 08.10.2013.

 

АТ «Укрексімбанк» надає клієнтам послуги на фондовому ринку:

 • комплексне обслуговування емісії корпоративних цінних паперів (андеррайтинг), контактний телефон +38 (044) 247-89-81;
 • здійснення комерційних та комісійних операцій з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами (на біржовому або на позабіржовому ринках), у тому числі в якості первинного дилера Міністерства фінансів України на ринку державних цінних паперів, контактний телефон +38 (044) 247-89-27;
 • депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів, корпоративні операції на рахунках у цінних паперах депонентів, контактний телефон +38 (044) 247-80-79;
 • обслуговування активів інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів, контактний телефон +38 (044) 247-80-79.

 

З метою здійснення операцій з цінними паперами АТ «Укрексімбанк» є:

 • членом та учасником:
  • Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
  • Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива»;
  • Публічного акціонерного товариства «Українська біржа»;
 • акціонером та клієнтом:
  • Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;
   • Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»;
 • членом асоціацій:
  • «Українські Фондові Торговці»;
  • «Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв»
 • первинним дилером Міністерства фінансів України та має виключне право участі у розміщеннях облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП).

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою

Клієнт має право достроково розірвати договір про надання банківської послуги, спосіб такого розірвання визначається умовами відповідного договору. Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться клієнтові.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з умовами договору про надання банківської послуги та вимогами чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).